SK Ďáblice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Ďáblice
www.skdablice.eu

Příští zápas

Vyjádření k odvolání oponentů

Vyjádření stavebníka (MČ Ďáblice, SK Ďáblice) k podaným odvoláním k rozhodnutí Městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, spis. zn.
MCP8 005231/2018/OV.JB, č.j. MCP8 270939/2020
ze dne 25.1.2021

 

Odvolatelé/oponenti:

Ing. Radimír Rexa - zastupitel MČ Ďáblice za sdružení OOOD

Ing. Jana Rexová 

RNDr. Patrície Martinková - kandidát sdružení OOOD

Mgr. Igor Martinek

Mgr. Milena Hoffmanová

Tomáš Adámek

Renata Adámková

Zuzana Janů *
Vlastimil Šos
Jiří Kotrba - kandidát sdružení OOOD
Eva Kotrbová
Ing. Petr Pokorný - kandidát sdružení OOOD
Ing. Šárka Pokorná

* Tomáš Janů - 3 místo na kandidátce sdružení OOOD

 

Celý dokument s vyjádřením MČ Ďáblice a SK Ďáblice k odvolání si můžete přečíst zde >>>

Vyjádření MČ Ďáblice a SK Ďáblice k podaným odvoláním:


1. Obecně ke stavbě za MČ a SK
Cílem městské části - stavebníka jako veřejnoprávní korporace, s povinnostmi dle § 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech) je vytvořit multifunkční sportoviště v již existujícím sportovním areálu, jenž je plně provozně i bezpečnostně zajištěn a dlouhodobě využíván v souladu s funkčním využitím území podle platného územního plánu k dané funkci.


Stavba je plánována jako sportovní hala pro zlepšení podmínek činností a aktivit sdružených pod SK Ďáblice z.s., a pro možné využití ze strany ZŠ a MŠ Praha 8 - Ďáblice. Jedná se o žáky ze spádové oblasti Ďáblic a Březiněvsi stanovené vyhláškou. Škola je umístěna v centru městské památkové zóny a jako jedna z mála v celé Praze je bez venkovního zázemí a možnosti vlastního rozvoje v areálu školy. Toto zásadní omezení se Stavebník snaží dlouhodobě řešit rozvojem odpovídajícího sportovního zázemí v nedalekém sportovním areálu, na pozemcích Hlavního města Prahy, ve svěřené správě Stavebníka, kde má být umístěna předmětná Stavba. 

 

Realizací Stavby jde tedy o vytvoření podmínek pro činnost, jenž nelze z jakýchkoliv důvodů (např. meteorologických) provádět na venkovních hřištích a sportovištích. Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy včetně Pražských stavebních předpisů, Rozhodnutím závaznými stanovisky dotčených orgánů a projektovou dokumentací bude Stavebník jako veřejnoprávní korporace v rámci své samosprávné činnosti rozhodovat o využívání předmětné Stavby.


Stavebník zdůrazňuje, že konkrétní podmínky využívání, v souladu s výše uvedeným, budou formulovány interními procesy Stavebníka jako městské části hl.m. Prahy, tedy budou rozhodovány v příslušných orgánech MČ. Stavebník zdůrazňuje, že odvolatelé jsou zastupitelem MČ (Ing. Rexa) a kandidáty volebních sdružení působících v MČ, tedy podílejí se a mají možnost se aktivně podílet a rozhodovat o konkrétních podmínkách využití sportovní haly po jejím zprovoznění.


Stavebník je přesvědčen, že většina odvolacích námitek patří na jiné „kolbiště“, než je řízení před stavebními úřady. Odvolatelé by podle názoru Stavebníka měli drtivou většinu námitek uplatňovat a řešit v rámci zastupitelstva MČ, jehož jsou členy, a zde se spolupodílet na podmínkách využívání Stavby pro jednotlivé subjekty tak, aby toto využití bylo co nejúčelnější a v souladu s oprávněnými zájmy vlastníků okolních staveb.


Stavebník uvádí, že je Stavba plánována převážně k činnosti subjektů, které areál využívají již nyní. SK Ďáblice, ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice a místní sportovní veřejnost využívají sportovní areál již nyní, tudíž nedojde k žádnému podstatnému navýšení požadavků na infrastrukturu v okolí samotné Stavby než k takovému, které je Stavba povinna splněním předpisů a norem zajistit. Stavebník zdůrazňuje, že splnil veškeré požadavky dané obecnými požadavky na výstavbu (zejm. přísluš. ustanovení stavebního zákona a Pražských stavebních předpisů), jak ostatně potvrzuje stavební úřad v Rozhodnutí. Jak v řízení prokázáno podkladovými studiemi a závaznými stanovisky dotčených orgánů, Stavba a její provoz nebude překračovat žádné limity využití území a nebude zasahovat do práv vlastníků okolních staveb, včetně odvolatelů, v míře zapovězené právními předpisy.


Městská část má v plánu ve veřejném zájmu v budoucnu dál území pro sportovní činnost rozvíjet v rozsahu stanoveném územním plánem a v souladu se Strategií rozvoje sportovní infrastruktury hl. m. Prahy, ovšem přirozeným způsobem, s participací veřejnosti a při splnění všech nutných podmínek (vč. např. kapacit parkování *). Tyto rozvojové plochy se ovšem nachází zcela jinde, na opačném konci zájmového území (funkce území SP platného územního plánu).


Cílem stavebníka je v co nejkratším časovém úseku realizovat Stavbu a umožnit její využívání k uvedeným účelům. Jedná se o stavebně a technicky jednoduchou, ale plně funkční stavbu, nikoliv klasickou městskou „sportovní halu“ coby stavebně technicky náročné a architektonicky reprezentativní stavební dílo, na které by byly kladeny i vysoké architektonické požadavky. Ambicí Stavebníka je doplnit existující sportovní areál o kryté sportoviště (původně byla zvažována i varianta nafukovací nebo zaplachtované haly), nikoliv o velkou sportovní stavbu (arénu) pro širokou veřejnost, náročnou na energie, dopravní a technickou infrastrukturu.


Stavebník uvádí, že spolu s dalšímu subjekty (SK Ďáblice) vynakládají veřejné prostředky s cílem realizace Stavby, jenž má řešit otázku zajištění sportoviště pro výše uvedené subjekty. S ohledem na skutečnost, že se probíhající řízení neúměrně protahuje, tak reálně hrozí odebrání přiznané dotace ze strany Hlavního města Prahy či propadnutí některých vyjádření či stanovisek, které bude opakovaně nutné zajistit. Probíhající řízení ze strany Stavebníka vyžaduje i zapojení dalších jeho zaměstnanců, čímž dochází k dalšímu, dle názoru Stavebníka, zbytečnému vynakládání veřejných prostředků.

 

Stavebník je přesvědčen, že námitky odvolatelů a odvolání samotná postrádají věcnou podstatu, sledují jiné cíle, než předpokládané stavebním zákonem pro povolovací řízení. Stavebník je též přesvědčen, že Stavba nemůže jakýmkoliv způsobem zasáhnout do hmotných práv odvolatelů. Rozhodnutí považuje stavebník za zákonné, věcně správné, odůvodněné a přezkoumatelné.3.1. K námitce nedostatečné požárně bezpečnostního řešení záměru
Stavebník ve svém vyjádření odkazuje na souhlasné závazné stanovisko, jenž vydal Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy dne 7. 3. 2018 pod č. j. HSAA-2506-3/2018 a dne 2. 7. 2020 pod č. j. HSAA-8874-3/2020. Z tohoto souhlasného závazného stanoviska zcela jasně vyplývá, že jsou v daném případě splněny veškeré požadavky, které jsou pro Stavbu stanoveny předpisy týkající se požární bezpečnosti.

Odvolatelé namítají nedostatky přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. Stavebník zdůrazňuje, že veškeré požadavky na přístupovou komunikaci a nástupní plochu byly dodrženy. Dle technické zprávy je přístupovou komunikací a nástupní plochou pro požární techniku přilehlá komunikace a parkovací plocha. Dodržení veškerý podmínek bylo potvrzeno vydáním výše uvedeného souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na daném úseku veřejné správy - Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, na základě požárně bezpečnostního řešení z 06/2020, Ing. Jiřího Jasného (ČKAIT - 0010425), tj. autorizované osoby na daném úseku veřejné správy.


Stavebník uvádí, že autorizovaná osoba, jež zpracovala veškeré požárně bezpečnostní podklady a zprávu, provedla osobní prohlídku na místě budoucí stavby, přičemž konstatovala, že stav ze všech požárně bezpečnostních hledisek, včetně příjezdové cesty a prostoru pro případný požární zásah, je vyhovující.
Přístup vozidel IZS je řešen trojím způsobem. Z ul. Kokořínská je veden hlavní vjezd do areálu, jenž bude sloužit též vozidlům IZS, které se ke Stavbě dopraví přes zpevněnou plochu před travnatým hřištěm a chodníkem ze zámkové dlažby se štěrkovým podložím. Druhým vjezdem do areálu je poté vjezd též z ul. Kořínské po zpevněné štěrkové cestě a ploše hřiště s umělým povrchem, která je na vysokou zátěž a k tomuto účelu navržena (tímto vjezdem bude mj. vedena staveništní doprava během výstavby). Doplňkově je přístup ke Stavbě zajištěn i skrze Hoříneckou ulici, jenž vyhovuje požadavkům pro příjezd vozidel IZS. Podmínkou pro vjezd vozidel IZS od ul. Hořínecká ke stavbě je zpevněný povrch, jenž je splněna tím, že tato plocha bude provedena zámkovou dlažbou se štěrkovým podložím, dimenzovanou pro vysokou zátěž.

Důkaz:
- zákres přístupových cest pro IZS do ortofotomapy

 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy měl k dispozici pro posouzení kompletní projektovou dokumentaci, na základě které vydal v roce 2020 souhlasné závazné stanovisko, ve kterém potvrdil, že Stavba splňuje veškeré požárně bezpečností požadavky.


3.2. K námitce nedostatečného dopravního řešení stavby
Odvolatelé též namítají, že řešení dopravy v okolí stavby je zcela nedostatečné.
Jak již Stavebník uváděl ve vyjádření k námitkám u stavebního úřadu, Stavba bude sloužit převážně jako víceúčelová hala pro využití a činnost SK Ďáblice z.s., ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice a výše uvedených subjektů. S ohledem na to, že Stavbu bude využívat téměř totožný okruh uživatelů jako ji využívá dnes, nedojde k žádnému výraznému navýšení dopravy v okolí Stavby. Vliv Stavby na okolí je přijatelný, Stavba a její provoz nebudou překračovat žádné závazné limity, veškeré závazné požadavky na výstavbu, včetně dopravy v klidu, byly ze strany Stavebníka splněny.


Jak je uvedeno v Rozhodnutí, napojení je řešeno částečně dvěma existujícími vjezdy stávajícím způsobem z komunikace ul. Kokořínská a dále částečně (pro obsluhu objektu) vjezdem z komunikace Hořínecká. Veškerá napojení jsou stávající a nevyžadují tak povolení příslušného silničního správního úřadu. Jak je uvedeno v technické zprávě, hlavním vstupem do areálu, tudíž i ke stavbě, je veden vstup z ulice Kokořínská, která má veškeré požadované parametry veřejné komunikace. Příjezdová cesta skrze ul. Hořínecká již v současnosti slouží jako příjezdová cesta pro vozidla IZS právě k objektu rodinné vily ve spoluvlastnictví mj. odvolatelů pana Ing. Rexy, paní Ing. Rexové a paní Dr. Martinkové. Tato cesta je navržena jako doplňková, přičemž se předpokládá, že v případě většího rozsahu zásahu IZS bude využit příjezd z ul. Kokořínská, a to po zpevněné ploše hřiště s umělým povrchem, která je navržena tak, aby vydržela velkou zátěž takovýchto vozidel. Takto je zajištěn příjezd vozidel IZS do areálu i v současnosti.


Stavebník též uvádí, že napojení Stavby přes Hoříneckou ul. a účelovou komunikaci nacházející se mezi Stavbou a Hoříneckou ul. bylo povoleno souhlasným závazným stanoviskem odboru dopravy.


Odvolatelé též namítají, že přístup z ul. Hořínecká je nevyhovující pro příjezd jakékoli staveništní techniky a zásobování stavby, což platí i pro IZS, svoz komunálního odpadu a zásobování. Dle Stavebníka nelze ojedinělý příjezd vozidel IZS srovnávat s příjezdem staveništní techniky, vozidel pro svoz komunálního odpadu či zásobování. Vyjma vozidel IZS žádná taková vozidla tento přístup využívat nebudou, neboť je pro tyto účely vyhrazen přístup z ul. Kokořínská. Též je nutné uvést, že vozidla pro svoz komunálního odpadu či zásobování z povahy věci nebudou ke Stavbě vůbec přijíždět.


Odvolatelé nesouhlasí s vypořádáním námitky, že divácká parkovací stání ani divácká kapacita není uvedena z důvodu, že záměr prostorem pro diváky nedisponuje. Dle odvolatelů z dále uvedeného plyne, že záměr prostorem pro diváky disponuje a parkovací kapacita je poddimenzována.


Stavebník nesouhlasí s tím, že by stávající kapacita parkování v areálu SK Ďáblice byla nedostatečná. Lze konstatovat, že ve chvíli, kdy Stavba žádným způsobem výrazně nenavyšuje nároky na parkovací stání celého areálu, pak není možné namítat kapacitu celého areálu SK Ďáblice, jenž přímo s realizací Stavby nesouvisí. Jak též bylo uvedeno, navýšení kapacity bylo kompenzováno zajištění 16 parkovacích míst, které lze k tomuto účelu využít.

 

Nelze též namítat, že by situaci s parkovacími kapacitami zhoršovalo navýšení sportovní kapacity areálu. Stavbu bude využívat téměř totožný okruh osob z výše uvedených subjektů jako sportovní areál, nedojde tedy k žádnému výraznému nárůstu osob, který by areál, včetně Stavby, navštěvovaly oproti současnému stavu, kdy je celý areál již takto využíván. Stavebník uvádí, že v rámci Stavby vzniknou tři nová parkovací místa přímo u samotné Stavby a dalších 13 parkovacích míst na pozemku parc. č. 627, kde se nyní nachází nevyužívané parkoviště, které pokryjí zvýšené potřeby parkování spojené s existencí Stavby.


Stavebník též zdůrazňuje, že Stavba bude využívána především v době, kdy nebudou příznivé meteorologické podmínky. Lze tedy předpokládat, že členové SK Ďáblice budou využívat buď jen Stavbu či jen venkovní prostory. Nebude tedy docházet k výrazně větší kumulaci osob, než je tomu dnes. Dále bude Stavba využívána žáky ZŠ a MŠ Praha 8 - Ďáblice, jenž však nebudou žádným způsobem zatěžovat areál dopravou, navíc budou využívat Stavbu v době, kdy ji nevyužívá SK Ďáblice. Lze tedy zcela jasně konstatovat, že počet stání je v této situaci, i s ohledem na zajištění 16 parkovacích míst sloužící pro Stavbu, naprosto dostatečný. Parkování v klidu je dostatečně popsáno v projektové dokumentaci a Rozhodnutí, je v souladu s Pražskými stavebními předpisy.


Jak je uvedeno v rozhodnutí, parkování je zcela v souladu s požadavky ust. § 33 odst. 2 PSP.

Jak již Stavebník uváděl, s ohledem na skutečnost, jaké subjekty budou Stavbu využívat, není počítáno s tím, že bude víceúčelová hala disponovat prostorem pro diváky. Vzhledem k tomu, že Stavbu bude využívat určený výčet subjektů, nebude nutné žádný prostor pro diváky v budoucnu budovat. Stavebník odmítá, že by se jednalo o tzv. „salámovou metodu“, neboť jak již bylo opakovaně uvedeno, záměrem bylo vybudování víceúčelové haly, která bude sloužit výše uvedeným subjektům k jejich vlastní činnosti, a nebude využívána k pořádání veřejných akcí za přítomnosti většího množství diváků. Jak bylo uvedeno i ze strany Odvolatelů, tak v projektové dokumentaci není s diváckým prostorem počítáno, neboť takový prostor nebyl nikdy plánován.

 

Aktuální doplňující informace ohledně parkování:

Nicméně nad rámec tohoto parkování připravuje MČ a SK další kapacitu parkování na pozemcích určených pro sport, který vlastní Řád Křižovníků. 

MČ Ďáblice dne 26.5.2021 schválila odkup těcho pozemků jedná se o 11 802 m2. 

27.12.2021 byl proveden na Katastrálním úřadu vklad do katastru nemovitostí a zaplacena kupní cena dle smlouvy č. 90/2021.   Pozemky jsou tedy v majetku hl. Města Prahy ve správě MČ Praha - Ďáblice. Děkujeme tímto Řádu Křížovníků, za ochotu odprodat pozemky pro další rozvoj naší obce a sportovních aktivit. 

 

 

3.3. K námitce rozporu záměru s územně plánovací dokumentací a souvisejícími právními předpisy
Odvolatelé uvádějí, že záměr je v rozporu s obecnými požadavky na využívání území. Záměr haly dle jejich názoru tyto obecné požadavky na využívání území nesplňuje kvůli:
- neodpovídajícímu přístupu pro požární techniku,
- připojení, které svými parametry nesplňuje připojení na komunikaci dle § 31 PSP,
- nedostatečným parkovacím možnostem záměru (a celého areálu SK Ďáblice). * 


Stavebník uvádí, že se ke všem třem výše uvedeným bodům vyjádřil a je přesvědčen, že záměr v tomto ohledu splňuje veškeré požadavky na využívání území, přičemž u jednotlivých námitek Odvolatelů odkazuje na výše v předchozích bodech uvedené.


Též Odvolatelé namítají, že záměr je v rozporu s územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy. Dle jejich názoru pro tuto funkční plochu je totiž uvedeno omezení, že nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Dle § 20 odst. 1 PSP platí, že „při umisťování staveb musí být přihlédnuto k charakteru prostředí, zejména ke vztahu zástavby k veřejným prostranstvím, půdorysným rozměrům okolních staveb a jejich výšce.“.

 

Dle Stavebníka se však Stavba nachází na okraji existující zástavby, přičemž není pravdou, že by se v lokalitě nacházely pouze drobné stavby. Stavebník poukazuje na skutečnost, že podél ul. Kokořínská, Ďáblická i Hořínecká se nacházejí větší obytné budovy s více patry. Stavba se nachází na okraji zastavěného území, v těsné blízkosti sportovišť, se kterými bude tvořit jeden funkční areál, a zejména – stavba je umístěna ve funkční ploše, která takovéto typy staveb předpokládá a umožňuje.

 

Stavba je v souladu s § 20 odst. 1 PSP, jak ověřil stavební úřad v Rozhodnutí.

 

* Aktuální doplňující informace ohledně parkování:

Nicméně nad rámec tohoto parkování připravuje MČ a SK další kapacitu parkování na pozemcích určených pro sport, který vlastní Řád Křižovníků. 

MČ Ďáblice dne 26.5.2021 schválila odkup těcho pozemků jedná se o 11 538 m2.  Děkujem tímto Řádu Křížovníků, za ochotu odprodat pozemky pro další rozvoj naší obce a sportovních aktivit. 


3.4. K námitce problematiky odstupových vzdáleností
Stavebník připomíná, že odstupové vzdálenosti byly stavebním úřadem vyhodnoceny jako dostatečné a souladné s Pražskými stavebními předpisy a záměr je tedy z tohoto ohledu přípustný. Dle Odvolatelů není dodržena odstupová vzdálenost záměru od pozemku parc. č. 1729/70, na kterém se hospodaří, a to zejména z hlediska požární bezpečnosti, vzhledem k tomu existuje zvýšené nebezpečí požáru v době sucha a nemožnost shromažďování osob při ohrožení, což v konečném důsledku může ohrožovat i samotné odvolatele, kteří v blízkosti záměru žijí.

Stavebník k tomuto předně uvádí, že odvolatelům nepřísluší námitka ve vztahu k pozemku parc.č. 1729/70, k.ú. Ďáblice, neboť žádný z odvolatelů není vlastníkem tohoto pozemku.


Dále Stavebník uvádím, že Stavba je navržena konstrukčně z nehořlavých materiálů, přičemž je určena pro sportovní činnosti a nebude zde docházet k žádné činnosti s hořlavými materiály, ani činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem zvyšovat požární nebezpečí. Namítat potřebu zvýšené odstupové vzdálenosti je dle Stavebníka bezpředmětné, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru na základě PBŘ je souhlasné (viz výše).

 

3.5. K námitce nedostatečných opatření pro splnění hygienických limitů
Stavebník uvádí, že veškeré technické parametry Stavby odpovídají právním předpisům, přičemž námitky Odvolatelů týkající se nedostatečné světlé výšky Stavby z pohledu pravidel některých sportů jsou dle Stavebníka bezvýznamné. Stavebník považuje za ironické, pokud Odvolatelé na jedné straně namítají rozpor s § 20 odst. 1 PSP a na druhé straně nedostatečnou výšku Stavby.


Odvolatelé namítají, že Stavba nevyhovuje podmínkám vyhlášky č. 410/2005, Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. K tomuto Stavebník uvádí, že tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol a dalších zařízení, přičemž Stavba není stavbou základní ani mateřské školy. Stavba je sportovní halou, jenž je umístěna ve sportovním areálu. ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice sice dle aktuálního plánu budou tuto Stavbu (na základě budoucího smluvního vztahu se Stavebníkem) využívat, nejedná se však o stavbu, jenž by byla součástí školního areálu či sloužila primárně základní či mateřské škole. Stavba není školským zařízením, splňuje veškeré požadavky z hlediska svého účelu, ke kterému bude následně kolaudována.


Další nesplnění základních podmínek pro výstavbu a provoz víceúčelové sportovní haly je dle Odvolatelů vědomá absence vytápění haly s prezentováním tohoto faktu jako neefektivní a finančně zbytečně nákladný. Stavebník nechápe, v čem Odvolatelé vnímají absenci vytápění haly jako nesplnění základních podmínek pro výstavbu a provoz této haly. Stavba je navržena tak, aby nebylo nutné v ní udržovat teplotní komfort vytápění, i s ohledem na provozní náklady a udržitelnost financování reálného provozu v době očekávané finanční krize a krize veřejných rozpočtů. Stavebník nad rámec uvádí, že přípojka plynu je dimenzována s rezervou pro vytápění haly teplovdušnými jednotkami, pokud se při provozování haly prokáže, že doplnění vytápění je nezbytně nutné. Vytápění šaten a příprava teplé vody jsou zajištěny plynovým kondenzačním kotlem, viz projektová dokumentace - technická zpráva, str. 11. Veškeré další požadavky, např. na řádné odvětrávání prostor, požadovanou výměnu vzduchu apod. jsou zajištěny.

 

Odvolatelé 1 též v souvislosti s problematikou hygienických limitů upozorňují na rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2012, č. j. 1 As 135/2011 – 254, z něhož vyplývá, že do území nadlimitně zatíženého nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území výrazně, ale v součtu jednotlivých případů znamenají postupné a významné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území. Tento judikát dle odvolatelů analogicky dopadá i na danou situaci.

Stavebník však uvádí, že se v projektu Stavby nepočítá se žádnými zdroji hluku, Stavba nebude stacionárním zdrojem hluku, nelze tedy tvrdit, že Stavba jakýmkoliv způsobem zvýší, byť jen v součtu s jinou Stavbou, hlukovou zátěž v okolí. Též Stavebník připomíná, že Stavba bude kryté sportoviště, hluk z provozujících sportovních činností tak bude navíc tlumen tím, že je Stavba uzavřena, oproti hluku ze sportovních činností provozovaných na sousedních sportovních hřištích. Reálně by tedy mělo dojít ke zlepšení současné hlukové situace.


Jak výše uvedeno, stacionární zdroje hluku Stavba neobsahuje, hluk z lidské řeči, včetně píšťalek rozhodčího atd., nelze regulovat prostřednictvím veřejnoprávních předpisů o ochraně zdraví před hlukem. Stavba jakkoliv nepřispěje k překračování hygienických limitů. Hygienická stanice hl.m. Prahy pod č.j. HSHMP 12819/2019 ze dne 06.03.2019 vydala ke Stavbě souhlasné závazné stanovisko.


Též Odvolatelé namítají vibrace způsobené vozidly přijíždějícími po ul. Hořínecká. V tomto případě Stavebník připomíná svou argumentaci, že tato ulice bude využívána jako alternativní přístupová cesta pro vozidla IZS, frekvence jejího využívání tak bude zcela minimální. Žádná jiná vozidla (obsluha či zásobování), jak Odvolatelé uvádějí, touto ulicí projíždět nebudou.

 

3.6. K námitce nedostatečného zachování kvality prostředí
Odvolatelé uvádějí, že jsou si vědomi, že každá stavba znamená jistý zásah do dané lokality a nelze bránit stavbám bez důvodu, nicméně je nutné rozlišovat zásah ještě přiměřený a zásah nepřiměřený, s čímž Stavebník zcela souhlasí. Odvolatelé tvrdí, že jsou přesvědčeni, že jde o zásah nepřiměřený, a to pro
- nedostatečnou přístupovou komunikaci pro HZS a nástup více vozidel IZS,
- nevyhovující připojení haly na komunikaci dle § 31 PSP,
- nedostatečné a nevhodné řešení parkování mimo stavební pozemek,
- umístění haly do prostoru s
            • nedostatečnou přístupovou komunikaci pro HZS
            • nevyhovujícím připojením haly na komunikaci
             • o nedostatečným řešením parkování mimo stavební pozemek, *
- nezohlednění půdorysných rozměrů záměru s půdorysnými rozměry domů sousedící funkční plochy OB a související efekt mohutnosti haly,
- nedodržení hygienických limitů pro zasmluvněný účel využití haly na výuku tělesné výchovy žáků ZŠ.


Stavebník ve svém vyjádření odkazuje na výše uvedené body svého vyjádření, ve kterých Odvolateli zmiňovaná tvrzení o nepřiměřeném zásahu do lokality vysvětluje a vyvrací.


Stavebník uvádí, že záměr se nenachází ve funkční ploše OB, není tedy možné argumentovat, že Stavba výrazně zasahuje do charakteru oblasti. Stavebník též namítá, že charakter staveb je velmi různorodý a nelze mluvit o jednotném charakteru staveb v této lokalitě, který by měl být Stavbou narušen. Stavebník je přesvědčen, že záměr není předimenzovaný, jedná se o sportovní halu běžné velikosti, jenž odpovídá velikosti sportovního areálu, ve kterém se nachází. S ohledem na skutečnost, že se jedná o sportovní halu, nikoliv o halu výrobní, ve které budou provozovány sportovní aktivity, jenž již nyní probíhají na otevřených sportovištích v dané lokalitě, pak nelze souhlasit s tím, že bylo nutné zavádět speciální opatření, která by oddělila provoz haly od funkční plochy určené pro bydlení.


Stavebník opětovně odkazuje na podkladové studie a souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů.

 

*  Aktuální doplňující informace ohledně parkování:

Nicméně nad rámec tohoto parkování připravuje MČ a SK další kapacitu parkování na pozemcích určených pro sport, který vlastní Řád Křižovníků. 

MČ Ďáblice dne 26.5.2021 schválila odkup těcho pozemků jedná se o 11 538 m2.  Děkujeme tímto Řádu Křížovníků, za ochotu odprodat pozemky pro další rozvoj naší obce a sportovních aktivit. 

 


4.1. K námitce nedostatečného dopravního řešení stavby
Odvolatelé namítají, že řešení dopravy v okolí stavby je nedostatečné.


Jak již Stavebník uváděl ve vypořádání k námitkám, Stavba bude sloužit převážně jako víceúčelová hala pro využití a činnost SK Ďáblice z.s., ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice a výše uvedených subjektů S ohledem na to, že Stavbu bude využívat téměř totožný okruh uživatelů jako ho využívá dnes, nedojde k žádnému výraznému navýšení dopravy v okolí Stavby.


Jak je uvedeno v Rozhodnutí, napojení je řešeno částečně dvěma vjezdy stávajícím způsobem z komunikace ul. Kokořínská a dále částečně (pro obsluhu objektu) vjezdem z komunikace Hořínecká. Obojí napojení je stávající a nevyžaduje tak povolení příslušného silničního správního úřadu. Jak je uvedeno v technické zprávě, hlavním vstupem do areálu, tudíž i ke stavbě, je veden vstup z ulice Kokořínská, která má veškeré požadované parametry veřejné komunikace. Příjezdová cesta skrze ul. Hořínecká je navržena jako doplňková, přičemž se předpokládá, že v případě většího rozsahu zásahu IZS bude využit příjezd z ul. Kokořínská, a to po zpevněné ploše hřiště s umělým povrchem, která je navržena tak, aby vydržela velkou zátěž takovýchto vozidel. Takto je zajištěn příjezd vozidel IZS do areálu i v současnosti.


Stavebník též uvádí, že napojení Stavby přes Hoříneckou ul. a účelovou komunikaci nacházející se mezi Stavbou a Hoříneckou ul., bylo povoleno souhlasným závazným stanoviskem odboru dopravy.


Odvolatelé též namítají, že přístup z ul. Hořínecká je nevyhovující pro příjezd jakékoli staveništní techniky a zásobování stavby, což platí i pro IZS, svoz komunálního odpadu a zásobování. Tento přístup již nyní slouží a sloužil by v případě zásahu vozidel IZS jako příjezd pro dopravní obslužnost objektu v majetku odvolatelů. Stavebník dále zdůrazňuje, že z fotografií ulice Hořínecká, které byly přiloženy do odvolání odvolatelů, je patrné, že neodpovídají realitě a zřejmě byly šířkově upraveny. Pro posouzení ze strany odvolacího orgánu považujeme za podstatné skutečné parametry této komunikace.


Dle Stavebníka nelze ojedinělý příjezd vozidel IZS srovnávat s příjezdem staveništní techniky, vozidel pro svoz komunálního odpadu či zásobování. Vyjma vozidel IZS žádná taková vozidla tento přístup využívat nebudou, neboť je pro tyto účely vyhrazen přístup z ul. Kokořínská. Též je nutné uvést, že vozidla pro svoz komunálního odpadu či zásobování z povahy věci nebudou ke Stavbě vůbec přijíždět.

Odvolatelé nesouhlasí s vypořádáním námitky, že divácká parkovací stání ani divácká kapacita není uvedena z důvodu, že záměr prostorem pro diváky nedisponuje. Dle odvolatelů z dále uvedeného plyne, že záměr prostorem pro diváky disponuje a parkovací kapacita je poddimenzována.
Stavebník též nesouhlasí s tím, že by stávající kapacita parkování areálu SK Ďáblice byla nedostatečná. Lze však konstatovat, že ve chvíli, kdy Stavba žádným způsobem výrazně nenavyšuje nároky na parkovací stání celého areálu, pak není možné namítat kapacitu celého areálu SK Ďáblice, jenž přímo s realizací Stavby nesouvisí. Stavebník navíc zajistil 16 parkovacích míst, jenž mají zvýšené potřeby s parkováním řešit.


Nelze též namítat, že by situaci s parkovacími kapacitami zhoršovalo navýšení sportovní kapacity. Stavbu bude využívat téměř totožný okruh osob z výše uvedených subjektů jako sportovní areál, nedojde tedy k žádnému výraznému nárůstu osob, který by areál, včetně Stavby, navštěvovaly oproti současnému stavu, kdy je celý areál již takto využíván Stavebník uvádí, že v rámci Stavby tři nová parkovací místa přímo u samotné Stavby a dalších 13 parkovacích míst na pozemku parc. č. 627, kde se nyní nachází nevyužívané parkoviště, které pokryjí zvýšené potřeby parkování spojené s existencí Stavby.


Lze tedy předpokládat, že členové SK Ďáblice budou využívat buď jen Stavbu či jen venkovní prostory. Nebude tedy docházet k výrazně větší akumulaci osob, než je tomu dnes. Dále bude Stavba využívána žáky ZŠ a MŠ Praha 8 -Ďáblice, jenž však nebudou žádným způsobem zatěžovat areál dopravou, navíc budou využívat Stavbu v době, kdy ji nevyužívá SK Ďáblice. Lze tedy zcela jasně konstatovat, že počet stání je v této situaci naprosto dostatečný. Parkování v klidu je dostatečně popsáno v projektové dokumentaci a Rozhodnutí.


S ohledem na skutečnost, že realizaci Stavby nepřinese žádné výraznější nároky na parkovací stání, neboť nároky na nová parkovací místa byla splněna realizací tří parkovacích míst přímo u samotné Stavby. Je tedy vyloučené, aby byla touto Stavbou jakkoliv výrazně zhoršena situace s parkováním v širokém okolí, jak se Odvolatelé snaží tvrdit.*


Jak již Stavebník uváděl, s ohledem na skutečnost, jaké subjekty budou Stavbu využívat, není počítáno s tím, že bude víceúčelová hala disponovat prostorem pro diváky. Vzhledem k tomu, že Stavbu bude využívat jen SK Ďáblice, ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice a další uvedené subjekty, nebude nutné žádný prostor pro diváky v budoucnu budovat. Stavebník odmítá, že by se jednalo o tzv. „salámovou metodu“, neboť jak již bylo opakovaně uvedeno, záměrem bylo vybudování víceúčelové haly, která bude sloužit výše uvedeným subjektům k jejich vlastní činnosti, a nebude využívána k pořádání veřejných akcí za přítomnosti diváků. Jak bylo uvedeno i ze strany Odvolatelů, tak v projektové dokumentaci není s diváckým prostorem počítáno, neboť takový prostor nebyl nikdy plánován.

 

* Aktuální doplňující informace ohledně parkování:

Nicméně nad rámec tohoto parkování připravujeme další kapacitu parkování na pozemcích určených pro sport, který vlastní Řád Křižovníků. 

MČ Ďáblice dne 26.5.2021 schválila odkup těcho pozemků jedná se o 11 538 m2.  Děkujeme tímto Řádu Křížovníků, za ochotu odprodat pozemky pro další rozvoj naší obce a sportovních aktivit. 

 

4.2. K námitce nedostatku finančních prostředků
Odvolatelé namítají, že právě nedostatek finančních prostředků pro tak „objemný záměr“ je důvodem pro nezajištění dostatečně velkého pozemku pro standardní umístnění haly s parkovištěm, kapacitní infrastrukturu včetně bezpečného standardního napojení na komunikaci, kapacitní a efektivní řešení dopravy v klidu na stavebním pozemku záměru, neřešení vytápění a vzduchotechniky u haly na celoroční provoz určené zejména pro děti a mládež.
 

Stavebník je však přesvědčen, že finanční situace Stavebníka či velikost jeho finančních prostředků žádným způsobem nesouvisí s tím, zda má být Stavba povolena či nikoliv. Stavebník má za to, že není důvod, aby se v rámci Rozhodnutí jakýmkoliv způsobem hodnotila výše jeho finančních prostředků, a aby tyto informace měly jakýkoliv vliv na výsledek celého řízení. Je zcela na Stavebníkovi, jaké finanční prostředky do Stavby vloží a jakým způsobem je bude investovat.


Dle stavebníka je námitka odvolatele zcela bezpředmětná a na základě uvedeného výše v bodu 2 též nepřípustná.

 


Závěr

 

Na základě shora uvedených důvodů stavebník navrhuje, aby Magistrát hlavního města Prahy, jako odvolací orgán, odvolání odvolatelů zamítl a Rozhodnutí potvrdil.


                                                                                                                                                                                                       Městská část Praha - Ďáblice

 

 

Celý dokument s vyjádřením MČ Ďáblice a SK Ďáblice si můžete přečíst zde >>>

Poslední zápas

Muži A
FK Vinoř
1:2
Podrobnosti

Tabulka

1. FK Čechie Dubeč 30 85:38 68
2. SK Slovan Kunratice 30 86:33 67
3. SK Union Vršovice 30 86:34 62
4. SC Xaverov Horní.. 30 75:43 62
5. TJ Spoje Praha "B" 30 79:60 54
6. FK Újezd nad Lesy 30 74:50 52
7. FC Tempo Praha "B" 30 79:63 48
8. Muži A 30 63:59 43
9. TJ Březiněves 30 62:64 43
10. FC Háje Jižní Město 30 58:71 37
11. FK Vinoř 30 60:85 33
12. SK Újezd Praha 4 "B" 30 54:80 30
13. SK Viktoria Štěrboholy 30 56:96 29
14. TJ Praga Praha 30 44:78 24
15. Sokol Dolní Počernice 30 35:75 19
16. SK Hostivař 30 31:98 17

Kompletní tabulka

Střelci týmu

16 gólů

Vojtěch Kolman

8 gólů

Mihal Byrkovych

7 gólů

Jan Ondrůšek

7 gólů

Viktor Veniger

6 gólů

Michal Kropík

4 góly

Matyáš Pazdera

3 góly

Matěj Saňa

3 góly

Daniel Šindelář

2 góly

Michal Klímek

2 góly

Jakub Jiroušek

Počet návštěv: 261270
Posledních 30 dnů: 776 | Posledních 7 dnů: 167 | Poslední den: 15

© 2024 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena | mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne