SK Ďáblice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Ďáblice
www.skdablice.eu

Příští zápas

Muži A vs TJ Březiněves

Datum a čas konání: 2.6.2024 17:00
Místo: hřiště Ďáblice

Návštěvní řád SK Ďáblice

Tělovýchovná jednota Ďáblice, Kokořínská 400/34, Praha 8

IČ: 00550574

 

 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

FOTBALOVÉHO STADIONU

SK ĎÁBLICE

 

§ 1

Obecná ustanovení

 

 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu SK Ďáblice v Praze 8- Ďáblicích, Kokořínská 400 /dále jen „stadion SK Ďáblice“/., Kokořínská 400, 182 00 Praha 8, kterým je Tělovýchovná jednota Ďáblice, Kokořínská 400, 182 00 Praha 8 /dále jen „Tělovýchovná jednota Ďáblice/. Tělovýchovná jednota Ďáblice tímto návštěvním řádem určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků stadionu SK Ďáblice vstupujících do areálu a používající toto zařízení.

 

 1. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu  stadionu SK Ďáblice je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci na stadionu SK Ďáblice pořádanou a vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

 

 

 

§ 2

Stadion SK Ďáblice

 

 1. Stadion SK Ďáblice slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího dalšího využití a použití rozhoduje výlučně vedení FO SK Ďáblice.

 

 1. Veřejnost může do areálu stadionu SK Ďáblice vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

 

 1. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou stadion SK Ďáblice  využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností Tělovýchovná jednota Ďáblice jakožto i pro hosty těchto osob.

 

 1. Do areálu stadionu je zákaz vjezdu všech motorových vozidel vč. motocyklů. Výjimku tvoří pouze vozidla údržby.

 

 1. Jízda na jízdním kole je povolena pouze od vchodu do areálu k místu určenému pro parkování jízdních kol. Jízdní kola je možno parkovat pouze na místě k tomu určeném. Toto místo není hlídáno a provozovatel areálu nenese odpovědnost za případnou škodu na jízdním kole nebo jeho odcizení.

 

 1. Kromě majitele stadionu SK Ďáblice je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

 

 

 

 

§ 3

Pobyt na stadionu SK Ďáblice

 

 1. Na stadionu SK Ďáblice mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř stadionu SK Ďáblice má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu SK Ďáblice  vyveden. Při opuštění ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

 

 1. Stadion SK Ďáblice je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem popř. provozovatelem na základě smlouvy z organizačních důvodů jinak.

 

 1. Návštěvníci jsou povinni se zdržovat pouze v prostorách, které jsou pro návštěvníky na danou akci vymezeny. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pro návštěvníky, popř. v prostoru pro příznivce hostujícího týmu (pokud bude pro danou akci vymezen) a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

 

 1. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než původně vymezená. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

 

 1. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v prostorách stadionu SK Ďáblice, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní  službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

 

 1. Při sportovních akcích je povoleno konzumovat v prostoru hřiště SK Ďáblice nápoje pouze z plastových obalů.

 

 

 

 

 

§ 4

Vstupní kontrola

 

 1. Každý návštěvník je při vstupu na stadion SK Ďáblice povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz /pokud je na akci vstupné vybíráno/.

 

 1. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

 

 1. Do prostoru areálu  stadionu SK Ďáblice je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu  stadionu SK Ďáblicea předmětů, které mohou narušit průběh pořádané akce.  O zákazu vnášet takové předměty na stadion SK Ďáblice je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

 

 1. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion SK Ďáblice, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup na stadion SK Ďáblice. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

 

 1. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

 

 

§ 5

Chování   návštěvníků stadionu SK Ďáblice

 

 1. Každý návštěvník stadionu SK Ďáblice je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení stadionu SK Ďáblice a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která právě probíhá.

 

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

 

 1. Návštěvníci stadionu SK Ďáblice jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru stadionu SK Ďáblice bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

 

 1. Z hygienických důvodu je do areálu stadionu SK Ďáblice zákaz vstupu se zvířaty.

 

 1. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

 

 

§ 6

Zákazy

 

 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru stadionu SK Ďáblice zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

 

 1. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
 2. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 3. spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
 4. láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 5. neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
 6. ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
 7. tyče pro vlajky či transparenty,
 8. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
 9. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
 10. zvířata
 11. laser ukazovátko,
 12. kufry, velké tašky, batohy nebo
 13. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele stadionu SK Ďáblice.

 

 

 1. Dále je návštěvníkům zakázáno :

 

 1. vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
 2. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 3. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky určeny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
 4. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
 5. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
 6. ničit zařízení a vybavení stadionu SK Ďáblice
 7. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
 8. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat prostory stadionu SK Ďáblice, zejména odhazováním věcí,
 9. jezdit na jízdním kole po cestách a plochách stadionu,
 10. vjíždět do areálu stadionu SK Ďáblice motorovými dopravními prostředky vč. motocyklů
 11. bez souhlasu TJ Ďáblice jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu SK Ďáblice, tak z průběhu akce,
 12. překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

 

 1. Majitel stadionu SK Ďáblice je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených  škodních následků. Majitel stadionu SK Ďáblice je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup na stadion SK Ďáblice

 

 

§ 7

Prodej a reklama

 

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu SK Ďáblice je povoleno jen s písemným souhlasem Tělovýchovné jednoty Ďáblice.

 

 

§ 8

Dohled, pořadatelská služba

 

 1. Právo k výkonu funkce dohledu má zplnomocněný zástupce Tělovýchovné jednoty Ďáblice a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.
 2. Za zplnomocněné zástupce se považují členové výboru TJ Ďáblice, výboru fotbalového oddílu SK Ďáblice, vedoucí  a trenéři jednotlivých mužstev a správce stadionu.
 3. Při sportovních nebo jiných akcích se dále za zplnomocněnou osobu považuje pořadatel, označený slovem „Pořadatel“ se jménem nebo číselným označením.

 

 

§ 9

Odpovědnost za škody

 

 1. Vstup a užívání stadionu SK Ďáblice uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Tělovýchovná jednota Ďáblice odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

 

 1. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit přítomnému odpovědnému zástupci TJ Ďáblice.

 

 

 

 

 

 

§ 10 Návštěva areálu mimo sportovní akce

 

 1. Vstup na stadion SK Ďáblice mimo dobu provozování jakékoliv sportovní akce je povolen pouze za účelem návštěvy klubovny SK Ďáblice v její úředně stanovenou otevírací dobu. V této době je pohyb návštěvníků povolen pouze mezi vchodem na stadion a vchodem do klubovny. Vstup do jiných prostor stadionu je v tuto dobu všem návštěvníkům zakázán.

 

 1. Za provoz v areálu je v těchto případech odpovědný provozovatel klubovny

 

 1. Ustanovení tohoto návštěvního řádu platí i pro návštěvníky areálu mimo sportovní akce, tj. návštěvníky klubovny s výjimkou §§ 3 a 4, které při těchto návštěvách platí přiměřeně.

 

 

 

§ 10

Jednání proti předpisům

 

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni  ze   stadionu SK Ďáblice a postihnuti zákazem vstupu na stadion SK Ďáblice. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření  trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

 

 1. Opatření podle odstavce 1 vylučují jakékoliv nároky proti Tělovýchovné jednotě Ďáblice nebo pořadateli dané akce(např. vrácení vstupného).

 

 1. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

 

 

§ 11

Účinnost

Tento Návštěvní řád stadionu SK Ďáblice byl schválen Tělovýchovnou jednotou Ďáblice

Poslední zápas

FC Háje Jižní Město
Muži A
3:3
Podrobnosti

Tabulka

1. FK Čechie Dubeč 27 73:35 61
2. SK Slovan Kunratice 27 73:31 58
3. SK Union Vršovice 27 76:31 55
4. SC Xaverov Horní.. 27 64:40 53
5. FK Újezd nad Lesy 27 69:45 49
6. FC Tempo Praha "B" 27 75:48 48
7. TJ Spoje Praha "B" 27 69:53 48
8. Muži A 27 59:53 40
9. TJ Březiněves 27 57:56 40
10. FC Háje Jižní Město 27 49:63 31
11. SK Újezd Praha 4 "B" 27 49:69 27
12. FK Vinoř 27 54:81 26
13. SK Viktoria Štěrboholy 27 47:84 26
14. TJ Praga Praha 27 40:71 23
15. Sokol Dolní Počernice 27 34:67 19
16. SK Hostivař 27 27:88 14

Kompletní tabulka

Střelci týmu

14 gólů

Vojtěch Kolman

8 gólů

Mihal Byrkovych

7 gólů

Jan Ondrůšek

6 gólů

Michal Kropík

6 gólů

Viktor Veniger

4 góly

Matyáš Pazdera

3 góly

Daniel Šindelář

2 góly

Michal Klímek

2 góly

Matěj Saňa

2 góly

Jakub Jiroušek

Počet návštěv: 259864
Posledních 30 dnů: 1262 | Posledních 7 dnů: 317 | Poslední den: 43

© 2024 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena | mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne