SK Ďáblice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Ďáblice
www.skdablice.eu

Příští zápas

FC Háje Jižní Město vs Muži A

Datum a čas konání: 1.6.2019 10:30
Místo: FC Háje Jižní Město

Tomáš Pazdera - Otevřený dopis sousedům

Tomáš Pazdera - Otevřený dopis sousedům

Vedení SK Ďáblice obdrželo "Otevření dopis sousedům" od pana Tomáše Pazdery, reagující na diskuzi v Ďáblickém zpravodaji ohledně plánované výstavby sportovní haly/zastřešeného sportoviště. Vzhledem k tomu, že s uvedeným oslovením se vedení SK Ďáblice ztotožňuje, dovolujeme si tento dopis zveřejnit na našich stránkách.

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS SOUSEDŮM

 

 

Diskuze spoluobčanů kolem plánované výstavby sportovní haly a blízkého okolí pana hlavního oponenta Rexi, na stránkách zpravodaje, mne donutila sepsat toto shrnutí. Doufám, že všem spoluobčanům a oponentům na všechny obavy odpovím a tuto již naprosto neplodnou, osobní nevraživost způsobující diskuzi, jednou pro vždy ukončím.

 

 

Urbanistické řešení:

Je dáno v první řadě tvarem a velikostí pozemku ve vlastnictví obce. Naštěstí dostatečného pro umístění plánované haly. Na první pohled je patrné z návrhu, situací a leteckých snímků, jak hala uceleně doplní současný areál. Není tedy potřeba hledat místo pro halu někde jinde. Pro potřebu jednoho hlavního vstupu do areálu, jde také o nejlepší možné umístění na pozemku. To má svojí neúprosnou logiku, k zajištění bezpečnosti a snadnějšího sledování pohybu osob po areálu. Bez ohledu na to, že jiné alternativy prostě nejsou k dispozici. Obdobné sportovní areály jsou veřejností běžně přijímány. Objekt haly v očividných souvislostech okolního sportovního areálu, mám ten dojem, většinu neurazí. Projekt kapacitně počítá i s možným rozvojem okolních pozemků určených pro sportovní aktivity. Bohužel jejich možné využití v dohledné době, přiznejme si, neovlivní nikdo z nás. Hala navíc v místě plní i protihlukové funkce. Nejenže vlastní herní činnost v uzavřeném prostoru, bude výrazně méně rušit bezprostřední okolí, než otevřené tréninkové hřiště. Z části tvoří hlukovou bariéru z provozu celého areálu a směrem k nemovitosti pana hlavního oponenta Rexi, také z provozu komunikace Cínovecká. Tento nejvíce dotčený objekt bytového domu, správně nemá k hale orientováno ani jedno okno.

 

Architektonické řešení:

Investor by se určitě nebránil jedinečnému architektonicky cennému řešení, při zachování všech požadavků a možností v cenovém rámci. Ano, hala nebude architektonickým skvostem, je skromná a čistě funkční pro požadované sportovní účely. Na dnes schválený projekt jsou zajištěny finanční prostředky, což ostatně dokládá rozpočet. Ano, není jich mnoho desítek miliónů, proto je výsledný tvar a technické řešení strohé. Takový tvar haly je obecně akceptován i v chráněných krajinných oblastech. Po celé republice se staví objekty, například jízdárny koní, srovnatelné tvarem a velikostí. Jak správně prohlásil pan hlavní oponent, je to maštal. Ano, na okraji naší obce, po dlouhá staletí vesnice, bude stodola vypadat přirozeněji, než zbytnělá hmota bytového domu pana hlavního oponenta. Lidově spoluobčany přezdívaného Houba, já osobně volím raději  lepista nuda (rudočechratka nachová). Výmluvným faktem bohužel zůstává, že výška tohoto domu, bude stále ještě o tři metry nad hřebenem haly. Je dobré si přiznat, že vždy se dá komunikovat nebo něco udělat lépe. Napadá mne jako příklad, obdobně velký halový objekt na Úštěcku obehnat pásem tvořeným tyčovou chmelnicí. Kde postupně narůstající zelená hmota, vytváří v těsném okolí stavby tolik potřebný stín, zachycuje prach a případně láme vítr a déšť. Budova v části roku tak doslova splyne s pozadím.

 

Technické řešení:

Navržená montovaná ocelová konstrukce opláštěná izolačními panely, podobné známe například z výstavby obecního domu. V barevném provedení, které pomáhá opticky rozbít celkovou hmotu haly a tím lépe v místě zapadnout. Strohé a jednoduché řešení s minimálními nároky na budoucí údržbu, ale i průběh a rozsah stavebních prací je oproti jiným řešením významně kratší. Což je dobrá zpráva hlavně pro ty, kteří budou vlastní stavbou přímo dotčeni. Skutečnost, že na pozemku určeného na výstavbu haly jsou všechny potřebné inženýrské sítě je jen další z mnoha výhod, které zkrátí a zlevní výstavbu. Možnost v budoucnu instalovat sluneční elektrárnu na střešních rovinách haly je dnes naprostou samozřejmostí. Zvolený sedlový tvar střechy je pro snadnou instalaci a účinnost solárních technologií optimální. Jako stavební technik a projektant s dvacetiletou praxí ve výstavbě halových objektů, jsi popravdě neumím představit vhodnější variantu v daných možnostech. Není pravdou, že objekt nebude vytápěn. Zázemí a šatny samozřejmě vytápěny budou a po zkušenostech s provozem je myšleno na případnou snadnou montáž tepelných zářičů v hale. Pan Vyčítal jako projektant stavby, všechny zákonné podmínky řádně vypořádal, případně doplnil dle požadavků všech dotčených úřadů.

 

Od samého prvopočátku se otázka parkování intenzivně řeší

Nejpalčivějším problémem je obecně nedostatek parkovacích míst. Ano, dnes je doba automobilová, problém je všudypřítomný a bude se ještě zhoršovat. Naše rodina používá dnes jen jeden osobní automobil, ale za pár let, naše dospívající děti si také budou dělat nárok na vlastní mobilitu. Tento jev se již projevuje a takových rodin je jen  v naší ulici Legionářů možná desítka.

Od počátku s možností vystavět funkční sportovní halu, vedení obce a klubu poctivě hledá řešení všech problémů, které vyplívají z našich omezení. S vědomím jak vypadá provoz v ulici Kokořínská je spravedlivé podotknout, že provoz v ulici je ovlivněn také dalšími provozy, nárazově využívajícími veřejná parkovací stání. A to ponechme stranou ukázněnost a ohleduplnost řidičů, nebo jejich řidičské umění. Návrhů jak tuto situaci vyřešit ke spokojenosti, nebo k zmírnění situace je několik. Některé se mohou realizovat již nyní, například vyznačení parkovacích pruhů před areálem. To znamená navýšení cca o 5 stání. Terénní úpravy cesty za tenisovými kurty až 10 stání. Logickým nápadem je zbudování zatravněného parkoviště, jako protažení ul. Kokořínské a navržených 40 nových stání. Všechny v návaznosti na obslužnost haly hlavním vstupem. Přiznejme si, že všechny tyto parkovací plochy jsou a budou po většinu dní prázdné. Projekt haly nyní parkování řeší stáním v docházkové vzdálenosti, která není v rozporu se stavebními předpisy. To dnes umožní výstavbu haly a vyčerpání přidělených dotací.

Bylo by historickou chybou, nedotáhnout do konce doplnění sportovního areálu v rámci dnešních možností. Pouze z důvodu, zatím chybějícího pozemku na parkoviště. Na tom se myslím, shodne více než drtivá většina spoluobčanů Ďáblic. Upřímně, kolik sousedů dotčených touto parkovací krizí, parkuje na svém pozemku, pokud takovou možnost mají. Případně má možnost taková stání na svém pozemku vybudovat. Odpověď je dána přirozenou lidskou pohodlností. Samozřejmě čest opačným příkladům. Bohužel osobně tuto možnost nemám ani jednu a jsem takzvaně první na ráně. Přesto netrpím obavou ani přehnaným strachem, že už nikdy nezaparkuji v naší ulici.

 

 

Zločin kácení cenné zeleně

Pokácení topolů proběhlo řádně a dle nutných povolení. Stromy byly prohlédnuty dendrologem, který odstranění doporučil. A to z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů obou hracích ploch a návštěvníků. Každý kdo viděl tyto stromy v silnějším větru, potvrdí obavu z možné nehody. Špatná kondice stromů se následně potvrdila po vlastním pokácení, které bylo naplánováno mimo rámec výstavby sportovní haly.

O žádnou cennou zeleň se nikdy nejednalo. Topol obecně spadá do kategorie tzv. plevelních a náletových dřevin. Bylo potom také zločinem dle pana Chromíka vykácení nejméně čtyř vzrostlých topolů ze zmíněného stromořadí, které již v minulosti ustoupily výstavbě bytového domu pana hlavního oponenta?

 

Vedení obce nadržuje sportovnímu klubu a hala pro všechny

Skutečnost, že vedení obce jedná v příkladné shodě a spolupráci s panem Mošničkou, je zřejmě dáno historickou zkušeností s jeho vynikající dlouholetou prací pro klub, potažmo pro celou naší komunitu. Koncepční vedení SK dalo vzniknout sportovnímu areálu, který široko daleko patří k ojedinělým. Díky této vzorné spolupráci vedení obce a sportovního klubu jsou vytvořeny skvělé podmínky pro sportující, zejména pro děti a mládež. Na toto zázemí a sportovní možnosti hledí s obdivem i řada větších sportovních klubů. Pan Mošnička si zaslouží  naši plnou důvěru. Opakovaně prokázal střízlivost a životaschopnost všech realizovaných projektů určených pro rozvoj klubu jak po stránce ekonomické, sportovní ale také společenské. Jen vzpomeňme na každoročně vydařený ples sportovního klubu. To vše by nebylo možné, bez jeho  nesporného talentu, vytvořit kolem sebe výkonný tým nadšených dobrovolníků. Právě z toho myslím, pramení upřímná snaha obce podpořit vedení SK ve snaze doplnit areál, o zastřešenou sportovní plochu na příhodné části pozemku. A dovolím si tvrdit, že je vyústěním dlouhodobé snahy všech generací stoleté historie klubu.

Sportovní komunity dnešní a budoucí nepotřebují další tělocvičnu nebo sokolovnu. Obecní sál je také určen spíše ke společenskému životu, než k pravidelné intenzivní sportovní činnosti. Potřebují velkorysejší prostor, například pro florbal, jeden z mála dnešních masových sportů, který dokáže přilákat mladou generaci ve větších počtech. Zázemí takové haly může iniciovat například vznik školního florbalového oddílu, který bude mít dokonalé zázemí pro svůj rozvoj a sportovní úspěchy. Hala pomůže rozvoji mnoha dalších myslitelných sportů.

Využití haly pro všechny je samozřejmostí od začátku a je pouze na aktivních spoluobčanech, jak s touto možností naloží. Každá smysluplná organizovaná i neorganizovaná sportovní aktivita, bude mít jistě možnost se prosadit a tím rozšířit nabídku sportů v rámci obce. Prosím proto, důvěřujme rozhodnutím v plné kompetenci sportovního vedení SK a vedení ZŠaMŠ.

Zde vystoupím také jako člen tenisového oddílu a správce kurtů. Tenis v Ďáblicích nyní prochází generační obměnou a otcové zakladatelé zdejšího tenisu jsou rozpačití z menšího vytížení našich dvorců. Podotýkám, za tak nízkou cenu, která nemá v Praze konkurenci. Jak tedy znovu přilákat rekreační hráče všech věkových kategorií a pravidelný provoz některé tenisové školy? Jedině mít možnost celoročního trénování a hraní. Navržená hala a zvolený multifunkční povrch, toto bezpochyby umožní.  

 

Udělejte halu menší, ať zbyde místo na parkoviště

V tomto světle je zcela nesmyslný nápad pana Rexi. Jeho navrhované řešení je v rámci našich možností zcela nereálné. Dnes jediná možná příjezdová komunikace k objektu haly je ul. Hořínecká. Ta byla historicky zúžena pro zbudování šesti parkovacích stání nutných k povolení novostavby bytového domu pana navrhovatele. Tehdy naše komunita prostřednictvím zastupitelstva, schválením prodeje pozemků, samotnou výstavbu jeho  bytového domu umožnila. Naštěstí nám dnes zbyla, alespoň zpevněná komunikace dostačující pro příjezd IZS a společně doufejme, že zde nebude žádný intenzivní provoz sanitních a už vůbec ne hasičských vozů. Takový to krizový provoz snad nemůže vadit ani těm nejvíce dotčeným sousedům. Návrh je tedy možné realizovat pouze zbudováním zbrusu nové příjezdové komunikace ze dvou zbývajících směrů. S tím souvisejícím nákupem pozemků a to v mnohonásobně větším rozsahu, než je dnes požadováno pro požadavky parkování k hale a celému sportovnímu areálu.

Že by to bylo nad možnosti organizační, časové a finanční není třeba zdůrazňovat.

V této situaci by se spíše nabízelo, nabídnout obci jakési gesto, na zpětný odprodej nevyužitého zbytku původní komunikace Hořínecká. To by umožnilo plynně navázat, na zatravněné parkoviště pana Rexi, vybudováním veřejného stání a to nejen souvislosti s výstavbou haly.

Šest nových parkovacích míst by se myslím v lokalitě hodilo. Zajisté by to ocenily všichni sousedé, zvláště my v širším okolí. To by byla vítaná pomoc komunitě s touto palčivou problematikou. Než navrhovat naprosto utopické řešení, jehož realizace se natáhne na několik let a mnohonásobně záměr prodraží. Tímto způsobem se sportovní haly nedočkají naše vnoučata ani pravnoučata!

 

 

Jsou výhrady natolik závažné a nepřekročitelné nebo případně odstranitelné a v souvislostech odpustitelné?

 

Staví se velká část veřejnosti na odpor proti výstavbě takového objektu?

 

Je důvod shazovat ze stolu objemnou dobrovolnou práci mnoha lidí?

 

 

 

V Ďáblicích dne 8.února 2019                            S přátelským pozdravem všem

 

                                                                                     Tomáš Pazdera

                                                                                     Legionářů 272/9

                                    

Diskuze

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Sokol Kolovraty 27 114:23 69
2. FK Újezd nad Lesy 27 103:14 66
3. Muži A 27 94:41 59
4. TJ Březiněves 27 80:50 50
5. SK Viktoria Štěrboholy 27 54:43 47
6. SK Slovan Kunratice 27 84:62 40
7. TJ Kyje Praha 14 27 66:62 39
8. TJ Sokol Troja 27 72:70 37
9. TJ Praga Praha 27 46:55 32
10. FC Háje Jižní Město 27 51:75 32
11. FC Tempo Praha "B" 27 54:80 32
12. SC Xaverov 27 37:63 26
13. Spartak Hrdlořezy 27 40:83 25
14. FC Čechie Uhříněves 27 30:73 24
15. FK Union Strašnice 27 39:97 22
16. TJ Slovan Bohnice 27 38:111 12

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Muži A
TJ Slovan Bohnice
11:2
Podrobnosti

Střelci týmu

Žádné statistiky střelců.

Počet návštěv: 160266
Posledních 30 dnů: 4438 | Posledních 7 dnů: 1257 | Poslední den: 104

© 2019 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena | m.mosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne